Norsk

Vinkelnerforening

Vedtekter


§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Norsk Vinkelnerforening (NVF) og ble stiftet 3 november 1990 .
Forenings adresse er: Det som til enhver tid er registrert i Brønnøysundregisteret.
Organisasjonsnummer: 990 473 145

§ 1-2: Formell adresseendring foretas av det sittende styret uten godkjennelse av
Årsmøtet.
NVF’s regnskap skal føres i offentlig godkjent regnskapsprogram.

§ 2 Formål
Foreningens mål og hensikt:
§2-1-a Være en interesseorganisasjon for vinkelnere samt verne om yrkets fremtid.
§2-1-b Å drive informasjonsarbeid om vin m.h.t. kultur, tradisjon og helse.
§2-1-c Å søke internasjonalt samarbeid med sommelierer for å videreføre drikkens rolle
fra andre kulturer.

§ 3 Juridisk person
Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld. Foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret 18.10.2011.

§4 Økonomi
Foreningens budsjett bestemmes av årsmøtet. Regnskapet fremlegges styret som fast
punkt på møteagenda og fremlegges årsmøtet for godkjenning og signering. Regnskapet
skal gjennomgås av ekstern offentlig godkjent regnskapsfører i forkant av årsmøtet hvert
år.

§5 Medlemmer
§5-1-a Uteksaminerte vinkelnere ved Beverage Academy ved Vinkelnerstudiet, Kulinarisk
Akademi ved Vinkelnerstudiet, Norsk Sommelierutdannelse ved Vinkelnerstudiet og
elever fra tidligere Gastronomisk Institutt ved vinkelnerstudiet har rett til medlemskap i
NVF. I tillegg er følgende skoler godkjent i Sverige og Danmark: Grythyttan, Gustibus,
Vinkällan, Restaurangakademien, Dansk Sommelier Uddannelse og Vinakademiet. Også
sommelierer med tittelen «Certified» og «Advanced» fra Court of Master Sommeliers har
rett til medlemskap.

§5-1-b Årsmøtet, etter anbefaling fra styret eller faglig råd har myndighet til godkjennelse
av nye skoler hvor elevene kvalifiserer til medlemskap i Norsk Vinkelnerforening.
Godkjennelse gies etter følgende kriterier:
1) Faglig innhold
2) Undervisningsform
3) Fagplan
4) Nivå og gjennomføring av eksaminering.
§5-1-c For å regnes som medlem må årsavgiften for inneværende kalenderår være
betalt.
§5-1-d Eksklusjon av medlemmer kan kun skje hvis særlige grunner er til stede og når ett
medlem har opptrådt grovt uaktsomt og bryter med foreningens regelverk eller etiske
retningslinjer.

§ 6 Medlemskontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet for påfølgende år.
§6-1 Æresmedlemmer og sittende styremedlemmer betaler ikke medlemsavgift.

§ 7 Årsmøtet
§7-1-a Årsmøtet, som holdes hvert år i løpet av årets første kvartal, er foreningens
høyeste myndighet.
§7 -1-b Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel ved kunngjøring på
foreningens nettsted vinkelner.no
§7-1-c Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 3 uker
før årsmøtet.
§7-1-d Fullstendig saksliste med aktuelle vedlegg må være tilgjengelig for medlemmene
senest 14 dager før årsmøtet.
§7-1-e Alle aktive medlemmer har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet.
§7-1-f Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Disse har ikke
stemmerett. §7-1-g Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede
medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme. Stemmegivning kan skje ved
fullmakt

§ 7-2 Ledelse og gjennomføring av årsmøtet
§7-2-a Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyrer må være medlem av Norsk
Vinkelnerforening. §7-2-b Årsmøtet skal følge saksliste gjort tilgjengelig for medlemmer
14 dager før møtet.
§7-2-c Alle innkommende forslag/ saker til årsmøtet må være innsendt senest tre uker
før møtet. §7-2-d Alle forslag/saker må foreligge skriftlig.
§7-2-e Forslag som ikke er innlevert innen fristen og som ikke er forslag til, eller fører til,
vedtektsendring (§ 14) kan tas opp av årsmøtet hvis minst 2/3 av de fremmøtte krever
det.
§7-2-f Forslag til årsberetning fra styret legges frem ved årsmøte. Årsberetningen skal
inneholde beretning om fjorårets aktiviteter og økonomi samt forslag til strategi for det
kommende året(ene).
§7-2-g Presentasjon av regnskapet for godkjennelse skal inneholde alle nødvendig fakta,
og være klare til underskrift til to av årsmøtets deltagere og presidenten. Hele regnskapet
med underbilag skal være tilgjengelig for gjennomsyn under årsmøtet. §7-2-h
President/visepresident/sekretær er ansvarlig for korrekt avvikling av Norsk
Vinkelnerforening årsmøte.
§7-2-i Ved klage på avvikling av årsmøtet og beslutninger/vedtak må disse tas muntlig
under årsmøtet eller skriftlig innklages til styret innen 7 dager. Styret behandler deretter
saken og beslutter videre saksgang.
§7-3 Stemmegivning på årsmøtet
§7-3-a Et vedtak er kjent gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. §7-3-b
Blanke stemmer skal anses som avgitt.
§7-3-c Stemmegivning foregår fortrinnsvis med håndsopprekking.
§7-3-d Endring av vedtekter godkjennes ved 2/3 flertall. (§14)
§7-4 Valg av styreplasser.
Valgkomiteens forslag ligger til grunn for styreverv. Det er mulig for årsmøtet å komme med benkeforslag på styrekandidater. Foreligger det mer enn ett forslag til et verv skal valg foretas skriftlig eller digitalt.
Kun foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Kandidaten med flest stemmer anses som valgt. Ved kun én nominert foregår valg ved applaudering.

Alle betalende medlemmer er valgbare til tillitsverv i foreningen med unntak av som
president. (§9-6)

§ 7-5 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:

 • Behandle Norsk Vinkelnerforening årsmelding
 • Behandle Norsk Vinkelnerforening regnskap i revidert stand
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingent
 • Vedta Norsk Vinkelnerforenings budsjett
 • Velge foreningens styre

  § 8 Ekstraordinære årsmøter
  §8-1 Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel
  av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
  §8-2 Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, direkte til
  medlemmene pr mail og ved kunngjøring på foreningens nettsted vinkelner.no
  §8-3 Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelse i de sakene som er
  kunngjort i innkallingen.

  § 9 Styret
  §9-1-a Styret skal bestå av minimum åtte (8) personer og maksimalt ti (10) personer.
  Med minimum fire (4) vararepresentanter.
  §9-1-b Styrets medlemmer skal inneha verv som befatter: President, visepresident og
  økonomiansvarlig. Andre oppgaver for styremedlemmene tildeles etter behov.
  §9-1-c Styremedlemmer og vararepresentanter plikter å delta på Sommelierens Dag og
  NM for vinkelnere med mindre de er syke, eller har annet godkjent fravær. Fraværet
  godkjennes av President.
  §9-2 Styret har myndighet til å konstituere et nytt styremedlem utenom årsmøtet hvis
  vilkårene i 9-1-a ikke er oppfylt.
  §9-3 Valg av styret – Styrerepresentanter velges for to år med mulighet for gjenvalg
  §9-3-a Halvparten av styret stiller til valg hvert år
  §9-3-b President og visepresident velges i hvert sitt år.
  §9-3-c Valgkomiteens forslag ligger til grunn for valg av styremedlemmer.
  §9-3-d Om en president trekker seg midt i en periode vil visepresident fungere som
  president frem til neste årsmøte.
  §9-3-e Vararepresentanter velges for kun ett år med mulighet for gjenvalg.
  §9-4 Økonomiansvarlig, visepresident og president (ref. Punkt. 9-3-d) disponerer
  foreningens konto i henhold til årsmøtets budsjetter og vedtak. Enkeltutgifter pålydende
  NOK 50 000 eller høyere krever godkjennelse gjennom styrevedtak.
  §9-5 Det er styrets oppgave å søke kontakter, sponsorer og samarbeide som fremmer
  foreningens hensikt.
  §9-6 Agenter/importører, eller ansatte i slik virksomhet, eller personer med økonomiske
  interesser i utdannelse av vinkelnere, kan ikke inneha presidentvervet. Vedkommende
  som stiller til presidentvervet må komme fra det sittende styret.
  §9-7 Styrets oppgaver
  §9-7-a Iverksette årsmøtets bestemmelser og vedtekter
  §9-7-b Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og
  utarbeide instruks for disse.
  §9-7-c Administrere og føre nødvendig kontroll med Norsk Vinkelnerforenings økonomi i
  henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
  §9-7-d Representere Norsk Vinkelnerforening utad.
  §9-8 Styremøter
  §9-8-a Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av
  styremedlemmene forlanger det. Minimum seks ganger iløpet av et kalenderår
  §9-8-b Saksliste eller agenda skal følge innkallingen.
  §9-8-c Referat fra møtet skal være tilgjengelig kun for styremedlemmer i løpet av 14
  dager.
  §9-8-d Historiske referater oppbevares på foreningens gjeldene adresse.
  §9-8-e Alle foreningens sammenkomster og styremøter skal
  protokollføres/referatskrives.
  §9-8-f Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.
  §9-8-g Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.
  §9-8-h Ved stemmelikhet teller presidentens stemme dobbelt.
  §9-8-i Vararepresentanter har stemmerett på lik linje med ordinære styremedlemmer når
  de er innkalt til styremøter.

  Norsk Vinkelnerforening sine etiske og moralske regler for det sittende styret
 • Du skal synliggjøre enten skriftlig eller muntlig at du jobber på vegne av Norsk
  Vinkelnerforening.
 • Du signerer med ditt navn, din tittel i styret og Norsk Vinkelnerforening på all skriftlig
  kommunikasjon.
 • Du kan ikke bruke din stilling i Norsk Vinkelnerforening til å opparbeide deg fordeler i
  forbindelse med ditt inntektsbringende arbeid.
 • Du kan ikke bruke din tittel eller Norsk Vinkelnerforening til annet enn det som gjelder
  arbeid for Norsk Vinkelnerforening.
 • I brev som ikke er relatert til foreningen kan du nevne at du er styremedlem i Norsk
  Vinkelnerforening, men du kan ikke bruke det i signatur.
 • Du kan legge ut på hjemmesider at du er styremedlem i Norsk Vinkelnerforening men
  ikke bruke det i signatur.
 • Du skal ikke fremme deg selv men foreningen. Foreningen skal ikke brukes til å fremme
  deg personlig eller ditt arbeid ellers.
  8.Du har ikke lov til å ta på deg arbeid som skulle tilfalt foreningen.
 • Brudd på de etiske regler medfører utkastelse av styret med umiddelbar virkning, ved
  styrevedtak eller i årsmøtet.
 • Medlemslister skal ikke brukes til personlig vinning.

  § 10 Tillitsvalgtes godtgjørelse
  Styret skal motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter.
  Honoraret vedtas under årsmøte for kommende år. Utgifter til godtgjørelse og refusjon
  for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.
  Årsmøtet kan under særskilte omstendigheter vedta å ikke utbetale godtgjørelse for
  foregående år.

  § 11 Valgkomité
  Valgkomiteen velges for tre år av årsmøtet.
  Skal bestå av 2-3 personer som står utenfor styret.
  Ved valg på årsmøtet er det valgkomiteens innstilling som presenteres. Valgkomiteens
  kontaktinformasjon er tilgjengelig for alle medlemmer. Henvendelser ang. valg rettes til
  valgkomiteen.

  § 12 Grupper /avdelinger
  Norsk Vinkelnerforening kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan
  ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Norsk Vinkelnerforenings
  årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal
  organiseres og ledes.
  For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Norsk Vinkelnerforening,
  og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Norsk Vinkelnerforenings
  utad uten styrets godkjennelse.

  §13 Bruk av navn
  Det er ikke tillatt å bruke begrep som f.eks Norsk Vinkelnerlandslag, Norwegian
  Sommelier Team eller andre tilsvarende nasjonale navn på ulike vinkelner-team som ikke
  er eiet av Norsk Vinkelnerforening. Norsk Vinkelnerforening forbeholder seg retten til å
  utestenge team og deltagere fra NM, VM, og EM som ikke følger vedtekten. Det sittende
  styret håndterer eventuelle brudd løpende.

  §14 Vedtektsendring (§15 kan ikke endres)
  Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte
  etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

  Denne utgaven (1- 2023) erstatter alle tidligere utgaver av statuetter/vedtekter i Norsk
  Vinkelnerforening.

  §15 Oppløsning (§15 kan ikke endres.)
  Oppløsning
  a) Norsk Vinkelnerforening kan besluttes oppløst etter to påfølgende styremøter avholdt
  med minst en -1- måneds mellomrom. Beslutningen må være enstemmig begge ganger.
  b) Foreningens midler vil i så tilfelle doneres til et fond i foreningens ånd. Dette fondet
  disponeres etter foreningens hensikt og visjon. Det avtroppende styre plikter å finne et
  egnet organ/styre som forvalter fondets midler.
  Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Norsk
  Vinkelnerforenings Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i
  tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 14.


  Oslo 12. mars 2023
  President Liora Levi
  Styremedlemmer